UAV-GC Vriesekoopsche Polder

UAV-GC Vriesekoopsche Polder

Ontwerpnota's conform UAV-gc

Prommenz verzorgt de ontwerpnota’s conform UAV-gc van de verschillende subsystemen. Het doel van de opdracht is een uitvoeringsontwerp dat aantoonbaar aan de eisen uit de vraagspecificatie en bindende documenten inclusief verificatie voldoen.

De Vriesekoopsche polder in de gemeente Kaag en Braassem bestaat voor het grootste gedeelte uit gras- en akkerland. In de polder zijn zowel melkveehouderijen, akkerbouw als tuinbouw aanwezig met meerdere perceeleigenaren en gebruikers. De waterhuishouding wordt geborgd door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het peilbeheer in de polder is nu versnipperd wegens de grote verscheidenheid aan gebruik van de percelen.

Projectomschrijving

Een substantieel deel van de polder is onderbemalen. Dit leidt tot regelmatig terugkerende wateroverlast in de lager gelegen delen van de polder. Door het versnipperde peilbeheer wordt het bewaken van het waterpeil door het hoogheemraadschap van Rijnland bemoeilijkt. Het hoogheemraadschap heeft namelijk geen controle over de waterhuishouding, maar is wel verantwoordelijk voor het waterbeheer.

Het resultaat van het project is een nieuw integraal watersysteem met één vast peil voor de hoofdwatergangen en afwijkende peilen rondom percelen.

Het integrale watersysteem voldoet aan de NBW-normen en de normen vanuit de provinciale verordening. Hiervoor zijn onder andere watergangen gebaggerd, verdiept en verbreed, is er beschoeiing geplaatst en zijn er diverse waterstaatswerken gerealiseerd zijnde: inlaten, stuwen, (instelbare) duikers en bruggen.

UAV-GC Vriesekoopsche Polder

De rol van Prommenz

Prommenz verzorgt de ontwerpnota’s conform UAV-gc van de verschillende subsystemen. Het doel van de opdracht is een uitvoeringsontwerp dat aantoonbaar aan de eisen uit de vraagspecificatie en bindende documenten inclusief verificatie voldoen.

Het totale maatregelenpakket voor het werk betreft:
• Samenvoegen van tien onderbemalingen tot één blokbemaling;
• Verbreden hoofdwatergangen;
• Verbreden nevenwatergangen;
• Plaatsen van elf schotbalkstuwen;
• Wijziging van dammen met duikers;
• Aanleg van zeven nieuwe inlaten;
• Aanleg van twee bruggen en twee brughoofden.

Een ontwerpnota beschrijft het proces, geeft een controle van de haalbaarheid van de eisen, geeft inzicht in de gemaakte keuzes in het uitvoeringsontwerp, weergeeft het resultaat van de ontwerpactiviteiten, is een risicodossier en heeft een raakvlakanalyse opgenomen. Afsluitend is aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten van het subsysteem.

Naast het opstellen van de diverse ontwerpnota’s met bijbehorende berekeningen wordt door Prommenz input geleverd in de vorm van verificatie- en validatierapportages. In een verificatie- en validatie rapportage wordt onderbouwd dat het resultaat van ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de door het Hoogheemraadschap gestelde eisen en uitvoerbaar is. Deze rapportage wordt gedurende het ontwerpproces doorlopend actueel gehouden. De teken- en ontwerpwerkzaamheden worden in opdracht van onze opdracht door een derde partij uitgevoerd, waarbij een nauwe samenwerking tot stand is gekomen.

Ook zijn er werkplannen verzorgd, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan de werkwijze voor het voorkomen van wateroverlast en watertekort gedurende de werkzaamheden. Tevens wordt beschreven welke maatregelen getroffen worden om het risico van opbarsten van de bodem te beheersen onderbouwd in een risicomatrix. Afsluitend wordt een detailleerde beschrijving van de werkzaamheden gegeven, en is een checklist start werk opgenomen.

Na het opstellen van de ontwerpnota’s en werkplannen worden de bijbehorende veiligheid en gezondheidsplannen opgesteld voor zowel de ontwerpfase als de uitvoeringsfase.

Gerelateerde projecten

Inspectie civiele kunstwerken

Ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers

Woningbouwlocatie Noorderlicht Warmenhuizen