Infra

Infra is meer dan een weg alleen. Infra is het netwerk voor een mobiele en stabiele samenleving. ‌De engineering van woonwijken, bedrijventerreinen, begraafplaatsen, winkelcentra of natuurgebieden pakken wij met een frisse en nuchtere kijk op. ‌Communicatie met de directe projectomgeving is daarbij ons belangrijkste speerpunt.
Prommenz Infra logo

Onze diensten

Binnen Infra vallen de onderdelen water, mobiliteit en gebied. Wij ontwerpen de netwerken voor een mobiele en stabiele samenleving. De engineering van woonwijken, bedrijventerreinen en winkelcentra pakken wij met een frisse en nuchtere kijk op. Tevens vertalen wij het ontwerp in elke gewenste contractvorm (traditioneel of geïntegreerd) zoals voor provinciale, gebiedsontsluiting- en erftoegangswegen. Verder zijn wij gespecialiseerd in de voorbereiding van reconstructies van straten, buurten of gehele wijken. Dit geldt ook voor de watercomponent van een gebiedstransformatie. In de uitwerking van de onderdelen hanteren wij de principes van duurzaamheid en klimaatadaptieve inrichting van de buitenruimte voor een toekomstgericht ontwerp.

De Gezonde Stad staat bij ons centraal bij de aanleg en herinrichting van de openbare ruimte. Een ruimte waarin wonen, werken en recreëren in balans zijn en waar fysieke verbindingen worden gelegd om de sociale cohesie in een gebied te herbergen. Dit vullen wij aan met onze diensten op het gebied van de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van (ondergrondse) afvalinzameling.

Advies & Engineering

Prommenz adviseert op gebied van de technische inrichting en ontwerp de openbare ruimte. Zowel als onderdeel van grotere projecten of als op zichzelf staande projecten, bieden wij een passende oplossing. Wij worden niet gehinderd door de traditionele kaders en durven verder te kijken naar nieuwe, innovatieve oplossingen. Ons doel is de meest optimale oplossing voor jouw probleemstelling.
 • Openbare ruimte
 • Uitbreidingsplannen
 • Wegen, water en riolering
 • Ondergrondse containers
 • Geotechniek
 • Openbare verlichting
 • Kabels & leidingen
 • Infra is meer dan een weg alleen!

  Inspecties

  Nederland heeft een grote onderhoudsopgave op het gebied van infrastructurele assets. Om deze opgave inzichtelijk te maken worden de assets onderzocht. Onze specialisten voeren hiervoor inspecties uit. We volgen hierbij de NEN 2767 voor de conditiemeting van kunstwerken om de onderhoudstoestand vast te leggen. Tevens stellen wij de benodigde onderhoudsmaatregelen voor indien de onderhoudstoestand verbetering behoeft. We vertalen de maatregelen in een raming om het onderhoud mee te nemen in de komende onderhoudsrondes. Desgewenst stellen wij ook een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op. Wij hebben meerdere adviseurs en inspecteurs in dienst die de inspecties en advies uitvoeren.
 • Gemalen
 • Sluizen
 • Constructies
 • Verharding
 • Contractvorming & Aanbesteden

  In onze ruimtelijke omgeving werken we niet alleen. Goede afspraken zijn onontbeerlijk. Om te komen tot de uitvoering van projecten met de meest geschikte aannemer zijn er diverse methoden van aanbesteding. Naast de traditionele aanbestedingswijzen zijn er tegenwoordig vele andere methoden die wellicht voor opdrachtgevers in specifieke gevallen betere oplossing bieden. Prommenz begeleidt in dit proces graag. De afgelopen jaren is de markt duidelijk in beweging. De verantwoordheid in het bouwproces wordt steeds vaker verlegd van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Onze dienstverlening is daarop ingesteld. Wij begeleiden zowel EMVI- processen (Economische Meest Voordelige Inschrijver) en verzorgen de engineeringwerkzaamheden bij geïntegreerde contracten.
 • Aanbesteding (EMVI)/selectieleidraden
 • Gunningsadviezen
 • UAV-gc-contracten
 • Bouwteams
 • Uitvoering & Contractbeheersing

  De coördinatie van de uitvoering van projecten in onze ruimtelijke omgeving, is een traject waarbij met veel partijen rekening gehouden moet worden. Met de uitvoering van projecten gaan vaak zaken gepaard die meer tijd en aandacht van de opdrachtgever vergen dan hem lief is. Prommenz kan als opdrachtgever tijdens de uitvoering zoveel als nodig ontlasten, waarbij wij de opdrachtgever te allen tijde optimaal zullen ontzorgen. Tevens verzorgen wij de contractbegeleiding en de toetsing van projecten bij geïntegreerde contracten.
 • Toezicht houden
 • Directie voeren
 • Contractbegeleiding en toetsing UAV-gc
 • Projectmanagement
 • Omgevingsmanagement
 • Vragen of advies? Wij denken graag met je mee!
  Neem contact op met Peter Wiebes, manager Infra.

  Projecten

  Inspectie civiele kunstwerken

  Ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers

  Woningbouwlocatie Noorderlicht Warmenhuizen

  Zanderij Zuid Castricum

  Engineering bypass Venpad Sint Pancras

  Engineering Overwhere Purmerend