Ruimte & Ontwikkeling

Om van een weiland tot een nieuwbouwplan te komen, begint het proces lang voor de eerste paal de grond in kan. In dat proces komen ontwikkelaars, beleidsmakers, particulieren, bestuurders, politiek en techniek samen. Wij nemen graag plaats in projectteams om dit proces van begin tot eind te begeleiden.
Logo afdeling Ruimte & Ontwikkeling

Onze diensten

‌Prommenz zet zich in voor zowel kleine als grote opdrachtgevers en biedt begeleiding op maat voor ruimtelijke plannen. Wij kunnen totaal ontzorgen of juist ondersteunen bij een specifiek deel van het proces. Prommenz begeleidt bij kleine tot grote projecten. We organiseren al het papierwerk, onderzoek en verzorgen goede communicatie met alle betrokken partijen.

Prommenz Ruimte & Ontwikkeling biedt een groot aantal diensten.
Je kunt bij Ruimte & Ontwikkeling terecht voor onder andere haalbaarheidsstudies, bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en vergunningaanvragen.

Binnen de stedenbouw en landschap zorgt ons team voor onder andere landschappelijke en stedenbouwkundige inpassingen, herinrichtingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en structuurvisies. Prommenz is het juiste adres voor risicoanalyses, informatiebijeenkomsten en nog veel meer.

Quickscan

Je voornemen is een perceel of pand te kopen, of je hebt gewoon een geweldig idee! Uiteraard wil je dan in een vroeg stadium eventuele knelpunten inzichtelijk maken van een beoogde (bouw)locatie/idee. De ontwikkelingsmogelijkheden kunnen immers beperkt worden door (milieu)aspecten, archeologie, akoestiek, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna. ‌

Op basis van ons haalbaarheidsonderzoek kan er een afweging worden gemaakt over wat de vervolgstappen zijn of dat er wordt afgezien van de aankoop. ‌ ‌Aan de hand van onze Quickscan maakt Prommenz een overzicht van alle mogelijkheden en/of beperkingen van de (bouw)locatie. Heeft de locatie straks een gebruikswaarde, is de belevingswaarde goed, heeft het een toekomstwaarde? Er wordt een helder overzicht gemaakt met kansen en risico’s en een stappenplan dat weergeeft wat nodig is voor het ruimtelijk ontwerp of voor het aanvragen van een eventuele procedure.

‌ ‌De (haalbaarheidsstudie) brengt de mogelijkheden en/of -beperkingen van uw locatie op hoofdlijnen in beeld. Het resultaat van de scan bestaat uit een opsomming van kansen en/of belemmeringen voor de toekomstige gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden. Het geeft een helder stappenplan van de vervolgstappen en eventuele vervolgonderzoeken die nodig zijn voor het ruimtelijk ontwerp of planologische procedure.

Een frisse kijk op ruimte!

Hulp bij particuliere initiatieven

Je wilt iets bouwen, zoals een extra woning op je kavel of een camping op een stuk agrarische grond. Dit houdt veel meer in dan de bouwtechnische onderdelen. Hiervoor is er wellicht een vergunning, een afwijking van het bestemmingsplan of zelfs een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het is belangrijk om hier al in een vroeg stadium mee te beginnen, omdat dit soms een langdurig traject kan zijn. Wij verkennen samen de mogelijkheden van het perceel om tot een haalbaar plan te komen. Vervolgens loodsen wij je door het gemeentelijk traject totdat de vergunning verleend is. We kennen het proces en kunnen het volledig uit handen nemen of de nodige ondersteuning bieden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid verdient steeds meer onze aandacht. Onze bodem daalt en de zeespiegel stijgt, het regent steeds vaker en harder. De beschermende capaciteit van onze dijken is beperkt, innovatieve manieren zullen nodig zijn om onze voeten droog te houden. Duurzame energieopwekking speelt een steeds grotere rol. Wij adviseren bij de aanleg van zonneparken en andere vormen van duurzame energie. Prommenz adviseert en begeleidt overheden, particulieren en bedrijven bij hun plannen. Wij denken mee bij je visievorming, werken jouw plannen (verder) uit en begeleiden de ideeën van planvorming tot de uitvoering.

Vergunning of besluit

Prommenz zorgt ervoor dat de gewenste ontwikkeling voldoet aan de eisen van de wetgever en beleidsmaker. Wij kennen het omgevingsrecht en de milieuregelgeving en hebben ruime ervaring met diverse vergunningstrajecten. Wij begeleiden je door het gemeentelijke apparaat en loodsen je door de procedure. Past jouw initiatief niet binnen het bestemmingsplan? Dan verzorgen wij de ruimtelijke onderbouwing inclusief alle nodige onderzoeken of zelfs een nieuw bestemmingsplan.

‌Wij verzorgen onder andere haalbaarheidsstudies, ruimtelijke onderbouwingen, bestemmingsplannen en (de aanvraag van) vergunningen.

Stikstofberekeningen

De Raad van State heeft op 2 november 2022 geoordeeld dat de bouwvrijstelling die het kabinet in 2021 invoerde, in strijd is met Europees natuurbeschermingsrecht en niet kan worden gebruikt. Een belangrijke pijler van het stikstofbeleid van de overheid is daarmee onderuitgehaald. Het college heeft geoordeeld dat de stikstof, die bij de bouw van projecten vrijkomt, niet buiten beschouwing kan worden gelaten. De uitspraak heeft geen gevolgen voor projecten waarvan de vergunning al definitief is verleend. Vergunningen waartegen nog bezwaar kan worden gemaakt, zitten volgens de Raad van State in de gevarenzone. Nieuwe projecten waarvoor nog een vergunning moet worden afgegeven, moeten door berekeningen laten zien dat de uitstoot binnen de regels is. Om de depositie van stikstof in Natura-2000 gebieden te berekenen wordt er gebruik gemaakt van het instrument AERIUS. AERIUS is ontwikkeld en wordt beheerd door het RIVM. Een AERIUS-berekening maakt deel uit van een Stikstofdepositie onderzoek, Prommenz verzorgt zowel de berekening als het onderzoek.

Prommenz ontzorgt

Onze adviseurs nemen een deel of het geheel van de taken over en bewaren het overzicht. Samen bepalen we de projectdoelstellingen en zorgen op basis van een gestructureerde en realistische planning dat die worden behaald.

Daarnaast bieden wij inzicht in de omgeving en zetten wij in op maatschappelijke haalbaarheid door draagvlak te creëren voor jouw project. Want elk project valt of staat bij de betrokkenheid van de mensen eromheen.

Ontwikkelaars, openbaar bestuur en omwonenden hebben allemaal hun eigen belang bij een project en die zijn lang niet altijd aan elkaar gelijk. Dat kan het proces vertragen, maar ook financiële schade toedoen. ‌

Prommenz biedt een brede set aan middelen om jouw project in goede banen te leiden. Zoals; stakeholderanalyses, brainstormsessies, informatiebijeenkomsten en onderhandelingsagenda’s maar ook grondexploitatie, risicoanalyse, projectplanning, -beheersing en -control en portefeuille-control.
Bestemmingsplan Bonkelaarsdijk Schagen
Vragen of advies? Wij denken graag met je mee!
Neem contact op met Peter Wiebes, manager Ruimte & Ontwikkeling.

Projecten

Centraal Station Amsterdam – De Entree

Prommenz Survey logo

Vernieuwing Vakantiepark De Nollen

Inspectie civiele kunstwerken

Ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers

Woningbouwlocatie Noorderlicht Warmenhuizen

Zanderij Zuid Castricum