Milieu

Elk project begint met inzicht in huidige kwaliteit van grond- of bouwstof. ‌De milieukwaliteit is inmiddels een onmiskenbaar facet van het gehele bouwproces. ‌ ‌Prommenz heeft de expertise om het juiste inzicht te bieden in de kwaliteit van de bodem, waterbodem, asfalt of het funderingsmateriaal.
Afdeling Milieu logo

Diensten

Prommenz Milieu heeft een groot aantal milieukundige onderzoeken te bieden die inzicht geven in de kwaliteit van (water)bodem, grondwater, asfalt of funderingsmateriaal. Wij verrichten onder andere verkennend en nader (water)bodemonderzoek, asbestonderzoek, partijkeuringen, asfalt- en funderingsonderzoek en hoeveelheidsbepalingen.

Ons hechte team van veldwerkers en adviseurs heeft daarnaast de expertise om grondwatermonitoring en infiltratieonderzoek uit te voeren en hierover te adviseren.

Naast het uitvoeren van onderzoek, begeleiden wij ook de voorbereiding en uitvoering van saneringen. Voor het opstellen van een saneringsplan of -evaluatie kun je bij ons terecht!

Milieuonderzoek

Zowel bij de aanleg van wegen als de realisaties van gebouwen is de kwaliteit van de bodem van belang. De kwaliteit van de bodem is van invloed op de waarde van het terrein en kan ontwikkelingen vertragen of blokkeren. Veilig wonen en werken op schone grond is een belangrijk maatschappelijk speerpunt. Prommenz voert hiertoe adequaat bodemonderzoek uit en informeert over de technische, financiële en juridische risico’s.
 • Bodemonderzoek (verkennend, nader)
 • Waterbodemonderzoek (verkennend, nader)
 • Asbestonderzoek
 • Partijkeuringen
 • Funderingsonderzoek
 • Hoeveelheidsbepalingen
 • Advies
 • Foto van veldwerker bodemonderzoek

  Samen Nederland mooier maken!

  Sanering

  Op diverse plekken in Nederland is de bodem zo vervuild, dat deze moet worden schoongemaakt. De ernstigste vervuilingen komen door het dumpen van giftige stoffen op vuilnisbelten, maar ook de bodem van bedrijventerreinen en binnensteden is soms erg vies. Prommenz begeleidt zowel de voorbereiding en uitvoering van uw bodemsanering.
 • Saneringsplan / Plan van Aanpak
 • BUS-melding
 • Milieukundige begeleiding
 • Evaluatierapport
 • Asfalt & Puin

  Asfalt dat vrijkomt bij reconstructies of onderhoud is mogelijk teerhoudend. Teerhoudend asfalt mag niet meer worden toegepast in Nederland. Prommenz kan dergelijk onderzoek verrichten. De asfaltkernen worden in een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onderzocht op teerhoudendheid. Tevens levert dit onderzoek inzicht op in de dikte van het pakket en kwaliteit en opbouw van de fundering.
 • Kernboringen
 • Bepalen teerhoudendheid
 • Laagopbouw
 • Waterberging

  De watergangen in eigendom en/of beheer bij waterschappen en gemeenten moeten voldoen aan een vastgesteld profiel. Regulier onderhoud is nodig om de watergangen duurzaam te laten voldoen aan dit profiel en om de waterkwantiteit en –kwaliteit te garanderen. Om voor een langere periode inzicht te verkrijgen in de omvang (hoeveelheid en kosten) van het baggerwerk worden meerjaren baggerplannen opgesteld. Hiermee wordt inzichtelijk of er combinaties mogelijk zijn tussen de benodigde baggerwerkzaamheden van de verschillende overheden. Vervolgens kunnen de deeltrajecten uit het meerjarenplan worden vertaald naar concrete baggerbestekken.

  Ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden of voor het bepalen van de gemiddelde kwaliteit van het slib, kan een waterbodemonderzoek worden uitgevoerd. Bij het waterbodemonderzoek wordt de dikte van de sliblaag bepaald, dwarsprofielen gemaakt en het slib bemonsterd en geanalyseerd. Duurzaam beheer van watergangen is een maatschappelijk speerpunt, welke de laatste decennia zo lang mogelijk is uitgesteld. Inmiddels heeft het baggerproces prioriteit gekregen en is de noodzaak toegenomen. Onderzoek naar vrijkomende specie en de mogelijkheden voor afzet of hergebruik is van belang bij het opschonen van verontreinigde waterbodems.
 • Infiltratieonderzoek
 • Advies
 • Partijkeuringen

  Het bemonsteren van een partij grond of bouwstoffen is een vak apart. Zorgvuldige monsterneming is van belang voor de betrouwbaarheid van het onderzoek.
 • Keuringen van grond of baggerspecie (cf BRL1000, vkb protocol 1001)
 • Keuringen van niet vormgegeven bouwstoffen (cf BRL1000, vkb protocol 1002)
 • Projectbegeleiding

  In het kader van grootschalige gebiedsontwikkeling, bouwprojecten of voor bepaalde bedrijfsonderdelen kan projectmanagement op het gebied van milieu of bodem een aanzienlijke meerwaarde hebben. De projectmanager is in te zetten als directievoerder, als coördinator voor milieugerelateerde zaken, als aanspreekpunt voor uw eigen medewerkers of als vraagbaak. De projectmanager kan zowel een adviserende als een aansturende rol bekleden.
 • Milieukundig projectmanagement
 • Aanvragen en coördineren van vergunningen
 • Aanvragen en bewaken van subsidies
 • Vragen of advies? Wij denken graag met je mee!
  Neem contact op met Ferry van Lieshout, manager Milieu.

  Projecten

  Inspectie civiele kunstwerken

  Ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers

  Woningbouwlocatie Noorderlicht Warmenhuizen

  Zanderij Zuid Castricum

  Engineering bypass Venpad Sint Pancras

  Engineering Overwhere Purmerend