Een frisse
‌kijk op ruimte
Stikstof binnen projecten
Volgens de Wet natuurbescherming is een vergunning nodig voor activiteiten die kunnen leiden tot schade aan Natura 2000-gebieden. Dit geldt ook voor schade die ontstaat als gevolg van stikstofdepositie (uitstoot en neerslag van stikstof). Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000–gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. In sommige delen van de Natura 2000-gebieden is de hoeveelheid stikstof te hoog. In een poging de stikstofdepositie terug te dringen werd in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geïntroduceerd. Dit programma was ook gericht op het versterken van de natuur en het maakte tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk.

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State vergunningen het Programma Aanpak Stikstof ongeldig verklaard. Volgens de Raad van State is ‘de passende beoordeling die ten grondslag lag aan het PAS in strijd met Europese Habitatrichtlijn’. Het PAS maakte het kort gezegd mogelijk om stikstof uitstotende activiteiten toe te laten, vooruitlopend op de positieve effecten van PAS-maatregelen. Zo’n toestemming ‘vooraf’ werd niet juist geacht.

Daarom dient nu bij ruimtelijke ontwikkelingen een beoordeling te worden gemaakt betreffende de te verwachten stikstofdepostitie op Natura 2000-gebieden door middel van de AERIUS-berekening.

Door in een vroeg stadium van uw project een AERIUS-berekening uit te voeren voorkomt u onnodige vertraging. Bij Prommenz kunnen wij een AERIUS-berekening voor de aanleg en het gebruik van uw project verzorgen. Hierin nemen wij realistische uitgangspunten om de uitstoot en neerslag van stikstof te berekenen. De berekening wordt verwerkt in een heldere reportage, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de uitgangspunten.

Als er geen of minder stikstofdepositie plaatsvindt als gevolg van de activiteiten, kan uw plan gewoon doorgang vinden. Voor projecten waar een significante toename van stikstofdepositie geconstateerd wordt, kunnen wij u adviseren in de juiste vervolgstappen om te zorgen dat het project toch plaats kan vinden.


''Door in een vroeg stadium van uw project een AERIUS-berekening uit te voeren voorkomt u onnodige vertraging.''

Adres 
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is DNR2005 van toepassing. 
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact