De aanpak van Prommenz!

Duurzame gebiedsontwikkeling is een integrale benadering waarbij ontwerp, gebruik en beheer van de openbare ruimte en gebouwen een ecologische balans zoekt. Het voldoet tegelijkertijd aan economische, sociale en culturele behoeften van de huidige en toekomstige generaties.

Prommenz 1

We benaderen elke klantvraag vanuit verschillende invalshoeken en we ontwikkelen niet alleen doeltreffende, maar ook creatieve oplossingen. Zo dragen we bij aan een duurzame toekomst. Onze multidisciplinaire aanpak waarborgt dat onze projecten niet alleen aan de huidige eisen voldoen, maar ook voorop lopen in het vormgeven van een duurzamere wereld. Gaat de overgang naar duurzame gebiedsontwikkeling geheel zonder uitdagingen? Zeker niet. Uitdagingen zijn onvermijdelijk, maar ze bieden ook kansen voor oplossingen en verbeteringen, dat maakt het werken hier zo leuk!

Hoewel de overgang naar duurzame gebiedsontwikkeling niet zonder uitdagingen verloopt, bieden deze uitdagingen tevens kansen voor oplossingen en verbeteringen. Onze aanpak omvat actieve betrokkenheid van klanten bij het bespreken van de voordelen en mogelijkheden van duurzame gebiedsontwikkeling. Dit realiseren wij door middel van educatie, het stimuleren van participatie, en het benadrukken van financieringsmogelijkheden en subsidies die beschikbaar zijn voor duurzaamheid in projecten. We zetten hiervoor onder meer de Aanpak Duurzaam GWW 2.0 in en daarmee wordt het inzicht voor onze klanten verhoogd, wat de weg vrijmaakt voor inpassing van duurzamere ontwerpkeuzes. Wij beperken de impact van een project niet alleen tot de gebruiksfase, maar nemen ook de aanlegfase zorgvuldig onder de loep. Door het uitvoeren van een AERIUS-berekening, bepalen we de stikstofemissies op de omliggende Natura 2000-gebieden. Op basis van de uitkomsten adviseren we onze klanten nadrukkelijk om hun projecten (deels) emissievrij te realiseren, wat bijdraagt aan het beschermen van kwetsbare natuurgebieden en een duurzamere aanpak van onze projecten.

Sperwerstraat / Alkmaar
Een treffend voorbeeld van de integrale aanpak bij Prommenz is het project aan de Sperwerstraat in Alkmaar. In 2019 kreeg Smit Groenadvies de opdracht om een stedenbouwkundig plan voor deze locatie op te werken met als uitgangspunt “Wonen in het park”. Uniek aan deze opdracht was dat de thema’s klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit – naast kostenefficiëntie – centrale criteria vormden bij de beoordeling van onze inschrijving. Onze multidisciplinaire aanpak en samenwerking waren essentieel om een ontwerp te realiseren dat aan een veelheid van eisen voldeed, maar ook de thema’s met elkaar integreerde om zo meerwaarde voor onze klant te creëren. We hebben de ondergrondse infrastructuur en de bovengrondse afwatering op elkaar afgestemd. Het plan is groten-deels uitgevoerd met oppervlakkig/bovengronds afwateren, waarbij al het regenwater via goten naar wadi’s wordt geleid. Voor de aanleg van parkeervakken is gekozen voor een duurzaam, groen alternatief. Smit Groenadvies heeft bijgedragen met een beplantingsplan op basis van inheemse soorten en soorten die goed bestand zijn tegen natte omstandigheden. Gekapte bomen uit het gebied zijn opnieuw gebruikt in de aanleg van een natuurlijke speelplaats. En bij de inkoop van materialen is bewust gekozen voor opties die de milieubelasting minimaliseren. Dit alles met het doel om de bewoners een aantrekkelijke groene woonomgeving te bieden met de mogelijkheid tot recreëren in de parkomgeving grenzend aan de achtertuinen.

Zanderij Zuid / Castricum
Prommenz heeft, in opdracht van C. Nelis bouw & ontwikkeling, het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt voor de locatie Zanderij Zuid in Castricum. Gelegen op een bijzondere plek waar duin en dorp elkaar ontmoeten, omvat dit project de bouw van 103 woningen die worden opgenomen in het omringende landschap. Het reeds ontworpen concept van duinlandschap, waterhuishoudkundige structuur en beplantingsplan is door ons verder verfijnd tot gedetailleerde bestekstekeningen en een technisch bestek. Het natuurinclusieve karakter van dit ontwerp wordt verder versterkt door strategische implementatie van wadi’s en infiltratieriolen, welke bijdragen aan het bergen en vast houden van water. Daarnaast sluit de inheemse beplanting esthetisch aan bij het unieke karakter van de locatie, en draagt bij aan de lokale biodiversiteit en een gezond ecosysteem. De integratie van natuurlijke elementen en duurzame watermanagementtechnieken benadrukt een vooruitstrevende benadering van duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de behoeften van de bewoners als de bescherming van het milieu.

Toekomst
We voorzien een toekomstige verschuiving in de mix van investeringen, waarbij ESG-criteria bij gebiedsontwikkelingen een steeds centralere rol zullen spelen. Deze criteria vormen een essentieel raamwerk voor het beoordelen van de duurzaamheids- en maatschappelijke impact van een investering, en hun toepassing neemt toe. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (sociaal), en Governance (bestuur) en omvat een breed spectrum aan factoren, waaronder biodiversiteit, water- en bodembeheer, CO2-emissies, gezondheid en welzijn, gemeenschapsbetrokkenheid, duurzaamheidsbeleid, en de bevordering van samenwerking en partnerschappen. Door ESG- principes te inte-greren in duurzame gebiedsontwikkeling, wordt een bijdrage geleverd aan de bescherming van onze planeet en het verbeteren van de samenleving, en ook langetermijnwaarde gegenereerd voor zowel het milieu als de gemeenschap. Dit sluit mooi aan op onze slogan: Nederland iedere dag
een stukje mooier maken!

Artikel STOHA

Lees het hele artikel van de voorjaarseditie 2024!

STOHA Bulletin is een halfjaarlijks gratis informatieblad voor alle afgestudeerden aan de Hogeschool INHolland te Alkmaar (voorheen respectievelijk HTS-Alkmaar, Hogeschool Alkmaar), studierichting Built and Environment, specialisatie Civiele Techniek.

Overig actueel

Making off de 1 april grap

Onze 1 april video haalde op diverse platforms weer de top10. De reacties waren geweldig!

De aanpak van Prommenz!

Duurzame gebiedsontwikkeling is een integrale benadering waarbij ontwerp, gebruik en beheer van de openbare ruimte en gebouwen een ecologische balans zoekt. Het voldoet tegelijkertijd aan economische, sociale en culturele behoeften van de huidige en toekomstige generaties.

CO2-Footprint 2023

De footprint van 2023 en de voortgang van onze doelstellingen lees je in de nieuwsbrief van april.

Prommenz brengt je met de trein naar Texel

Ruim een miljoen mensen bezoeken elk jaar het eiland Texel. Wij zijn verheugd aan te kondigen dat we zijn begonnen met de realisatie van een lang gekoesterde wens: de aanleg van een spoortunnel naar het prachtige Waddeneiland Texel. “Wij ergeren ons al jaren aan dat drukke verkeer voor de deur”, zegt een bewoner aan de Weststraat in Den Helder. Met deze tunnel moet dat in ieder geval verleden tijd zijn.