Bestemmingsplan Bonkelaarsdijk Schagen

Bestemmingsplan Bonkelaarsdijk Schagen

Creatie van een boerenerf

Op het perceel aan de Bonkelaarsdijk 5 te Schagen was een agrarisch bedrijf gevestigd welke niet meer in gebruik was. De initiatiefnemer haar voornemen was om de huidige bebouwing te slopen en het perceel op te splitsen in drie woonkavels. Dit plan is landschappelijk ingepast middels de creatie van een boerenerf. De gemeente Schagen heeft aangegeven als reactie op het principeverzoek dat zij medewerking wilde verlenen aan het verzoek middels een partiële herziening van het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan

Door middel van het bestemmingsplan is er nieuw ruimtelijk regime gecreëerd, waarbij er planologische mogelijkheid is gecreëerd voor drie kavels geschikt voor woningbouw.

Prommenz heeft hiervoor een principeverzoek met bijbehorend stedenbouwkundig plan ingediend, deze is goedgekeurd en daarna hebben wij het bestemmingsplan en stedenbouwkundige inpassing opgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Het bijzondere aan dit project is dat er een bestaande locatie is getransformeerd voor nieuw gebruik.

Heb je vragen of ben je benieuwd of wij je met een vraagstuk kunnen helpen?
Neem dan direct contact op met een adviseur van Ruimte & Ontwikkeling!

Gerelateerde projecten

Ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers

Woningbouwlocatie Noorderlicht Warmenhuizen

Zanderij Zuid Castricum