‌Milieu

“Prommenz maakt de kwaliteit van uw grond of bouwstof inzichtelijk”

Elk project begint met inzicht in huidige kwaliteit van grond- of bouwstof. ‌De milieukwaliteit is inmiddels een onmiskenbaar facet van het gehele bouwproces. 

‌Prommenz heeft de expertise om u het juiste inzicht te bieden in de kwaliteit van uw bodem, waterbodem, asfalt of funderingsmateriaal. 
Link
Link

Bodemonderzoek


Zowel bij de aanleg van wegen als de realisaties van gebouwen is de kwaliteit van de bodem van belang. De kwaliteit van de bodem is van invloed op de waarde van het terrein en kan ontwikkelingen vertragen of blokkeren. Veilig wonen en werken op schone grond is een belangrijk maatschappelijk speerpunten. Prommenz voet hiertoe adequaat bodemonderzoek uit en informeert u over de technische, financiële en juridische risico’s.

Onze producten en diensten:
» historisch bureauonderzoek;
» verkennend bodemonderzoek;
» nader bodemonderzoek en advies;
» partijkeuringen;
» second opinion;
» due diligence.

Waterbodem

De watergangen in eigendom en/of beheer bij waterschappen en gemeenten moeten voldoen aan een vastgesteld profiel. Regulier onderhoud is nodig om de watergangen duurzaam te laten voldoen aan dit profiel en om de waterkwantiteit en –kwaliteit te garanderen. Om voor een langere periode inzicht te verkrijgen in de omvang (hoeveelheid en kosten) van het baggerwerk worden meerjaren baggerplannen opgesteld. Hiermee wordt inzichtelijk of er combinaties mogelijk zijn tussen de benodigde baggerwerkzaamheden van de verschillende overheden. Vervolgens kunnen de deeltrajecten uit het meerjarenplan worden vertaald naar concrete baggerbestekken.

Ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden of voor het bepalen van de gemiddelde kwaliteit van het slib, kan een waterbodemonderzoek worden uitgevoerd. Bij het waterbodemonderzoek wordt de dikte van de sliblaag bepaald, worden dwarsprofielen gemaakt en wordt het slib bemonsterd en geanalyseerd. Duurzaam beheer van watergangen is een maatschappelijk speerpunt, welke de laatste decennia zo lang mogelijk is uitgesteld. Inmiddels heeft het baggerproces prioriteit gekregen en is de noodzaak toegenomen. Onderzoek vrijkomende specie en de mogelijkheden voor afzet of hergebruik is van belang bij het opschonen van verontreinigde waterbodems.

Onze producten en diensten:
» baggerbeleidsplannen;
» verkennend waterbodemonderzoek;
» nader waterbodemonderzoek;
» bepalen waterbodemkwaliteit en -kwantiteit;
» asbestonderzoek in slib;
» inmeten baggerhoeveelheden;
» uitvoeringsplannen/bestekken/ramingen;
» begeleiding van de uitvoering (directie en toezicht).

Partijkeuringen


Het bemonsteren van een partij grond of bouwstoffen is een vak apart. Zorgvuldige monsterneming is van belang voor de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Onze producten en diensten:
» keuringen van grond of baggerspecie (cf BRL1000, vkb protocol 1001)
» keuringen van niet vormgegeven bouwstoffen (cf BRL1000, vkb protocol 1002)

Asfaltonderzoek

Asfalt dat vrijkomt bij reconstructies of onderhoud is mogelijk teerhoudend. Teerhoudend asfalt mag niet meer worden toegepast in Nederland. Prommenz kan dergelijk onderzoek verrichten. De asfaltkernen worden in een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onderzocht op teerhoudendheid. Tevens levert dit onderzoek inzicht op in de dikte van het pakket en kwaliteit en opbouw van de fundering.

Projectbegeleiding


In het kader van grootschalige gebiedsontwikkeling, bouwprojecten of voor bepaalde bedrijfsonderdelen kan projectmanagement op het gebied van milieu of bodem een aanzienlijke meerwaarde betekenen. De projectmanager is in te zetten als directievoerder, als coördinator voor milieugerelateerde zaken, als aanspreekpunt voor uw eigen medewerkers of als vraagbaak. De projectmanager kan zowel een adviserende rol als een aansturende rol bekleden.

Onze producten en diensten:
» milieukundig projectmanagement;
» aanvragen en coördineren van vergunningen;
» aanvragen en bewaken van subsidies. 

Bodemsanering


Op diverse plekken in Nederland is de bodem zo vervuild, dat deze moet worden schoongemaakt. De ernstigste vervuilingen komen door het dumpen van giftige stoffen op vuilnisbelten, maar ook de bodem van bedrijventerreinen en zelfs binnensteden is soms erg vies. Prommenz begeidt zowel de voorbereiding en uitvoering van uw bodemsanering.

Onze producten en diensten:
» coördinatie werkvoorbereiding en realisatie;
» begeleiding aanbesteding;
» communicatie bevoegd gezag
» evaluatierapportages
Adres 
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Contact
T: 0224 299346
F: 0224 299346
E: info@prommenz.nl
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2005 (DNR2005) van toepassing. De kunt u hier downloaden: DNR2005. Op aanvraag sturen wij u kosteloos een gedrukt exemplaar.
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact
Vacatures