‌Duurzaamheid

“Prommenz ziet duurzaamheid als een meerwaarde, niet als kostenpost.”

Prommenz biedt een frisse blik op duurzaamheid. We adviseren daarbij in te nemen keuzes. Dat alles duurzamer kan én moet is een gegeven. Wij zien duurzaamheid als een meerwaarde, niet als kostenpost. In onze projecten komt dit tot uiting in het kiezen van diverse thema’s in duurzaamheid voor de verdere uitwerking van een project tot aan basale materiaalkeuzes. Daarbij hanteren wij stappen die leiden tot een zo groot mogelijke duurzaamheidswinst met maatschappelijke meerwaarde (people, planet, profit).
Hulp bij particuliere initiatieven

1. Duurzame wensen en ambities

‌Bij de start van een project werken wij vanuit uw projectdoelstellingen, ambities en beleid naar een gethematiseerde projectaanpak voor duurzaamheid. Vanuit de 12 thema’s van het Ambitieweb kijken wij gezamenlijk met de opdrachtgever en stakeholders naar bedreigingen en kansen voor duurzaamheid. Dit doen we met de omgevingswijzer. 

2.  Kansen voor verduurzaming

‌Vervolgens bieden wij op een overzichtelijke manier inzicht in de impact van het project. Samen met de stakeholders kijken we vervolgens wat de grootste kansen zijn voor de verbetering van het project. Deze verbetering wordt niet beperkt tot alleen het milieu, maar zet ook door op sociale én economische impact.‌

3. Vaststellen ambitie‌‌Nadat de ambities zijn vastgesteld, worden deze vertaald naar heldere doelen en meetbare criteria. Hier wordt samen met de stakeholders het Ambitieweb vastgesteld. Het gevulde ambitieweb is hiermee onderdeel van de verdere besluitvorming in het project.

4. duurzaam ontwerp

‌In deze stap wordt geïnventariseerd welke maatregelen toegepast kunnen worden om de gestelde ambities te bereiken. Dit kunnen meerdere ontwerpvarianten zijn, oplossingsrichtingen, criteria, maatregelen of contracten. Aan het eind van deze stap is er een duidelijk beeld welke oplossingen er toegepast kunnen om de verduurzaming te bereiken.

5. Kosten-baten

Nadat de oplossing duidelijk in beeld zijn, wordt er een afweging gemaakt tussen de voorgestelde maatregelen. Hier worden meerdere criteria in meegenomen: er wordt gekeken of het financieel en technisch haalbaar is en dit wordt afgewogen tegen de impact. Daarna wordt gekeken of de maatregelen samen tot de gewenste uitkomst leiden.

6. Verantwoording

‌Als laatste stap worden de gekozen maatregelen onderbouwd in een rapport duurzaamheid. Hierin worden de uitganspunten en specificaties behandeld. Verder worden de duurzaamheidsprestaties doorberekend met tools zoals DuboCalc en de CO2 prestatieladder. De opdrachtgever heeft hiermee zekerheid dat de gekozen ambities bereikt zullen worden.
Adres 
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is DNR2005 van toepassing. 
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact